PROJEKTY UE

Lista projektów realizowanych przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej

DT-AUTOMATYZACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała grant powierzony przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Przedsięwzięcie ma na celu i jego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu.
Wysokości grantu: 99 970,00 zł.
Wysokość przedsięwzięcia: 159 900,00 zł.

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 1-2017 (.pdf)

Załącznik 1 - rysunek (.pdf)

Załącznik 2 - formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (.doc)

DT-AUTOMATYZACJA SP. Z O.O.

Koplany 59
16-061 Juchnowiec Kościelny

+48 576 648 498
info@dt-automatyzacja.pl

NIP: 542 323 57 76
KRS: 0000 4961 10